“İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması”, proje alanı ve bu alana bağlanan diğer cadde ve sokakların da içerisinde yer aldığı kent merkezinde bulunan dokunun iyileştirilmesine, kentli tarafından güçlü bir şekilde yeniden sahiplenilmesine ve prestijli bir bölge olarak eski gücüne kavuşturulmasına yönelik hedefleri içeren bir tasarım ortamı olarak değerlendirilmektedir.

Tarihsel olarak kentin en işlek ve ticari açıdan en aktif bölgesi olan, kuzeyde İnönü Caddesi ve güneyde İstanbul-Ankara Karayolu arasında yer alan Fethiye Caddesi, Fevziye Camii, Fevziye Parkı ve Seyfi Arkan’a ait Halk Evi Binası aksı kent merkezinin önemli bir arteridir.

Fethiye Caddesi bugün kentin gündelik yaşamında geçmişteki eski gücüne sahip değildir. Buna rağmen cadde, doğu-batı istikametinde her iki tarafında asırlık çınarların yer aldığı ve günümüzde önemli bir yaya promenadı olarak kullanılan, kentin içerisinden geçen eski demiryolu hattı (Hürriyet – Cumhuriyet Caddeleri) ile birlikte kent merkezinin hâlâ en yoğun yaya kullanımına sahip kentsel kamusal açık mekân sistemini oluşturmaktadır.

Yarışma alanı olarak belirlenen Fethiye Caddesi, gerek kent merkezi içerisindeki konumu gerekse kentin kolektif belleğindeki yeri nedeniyle yakın çevresinde yer alan kısmen köhnemiş olarak nitelenebilecek mevcut dokunun dönüşümünde ve mekânsal-işlevsel kalitesinin yükseltilmesinde doğrudan etkili olacak bir potansiyeli barındırmaktadır.

Fethiye Caddesi ve bağlantı noktalarında yarışma sonucunda önerilecek ve ertesinde hayata geçirilmesi planlanan mekânsal düzenleme ile oluşacak nitelikli açık alan kullanım biçimlerinin çevredeki doku üzerinde dönüştürücü etkilerinin olacağı ve kent merkezinin yeniden yapılandırılması aşamasında doğrudan katkıda bulunacağı öngörülmektedir.

Fethiye Caddesi ve bağlantı noktaları şeklinde tanımlanan yarışma alanı sınırı, Fethiye Caddesi ile ilişkili İstiklal Caddesi’nin ve sokakların belirli bir bölümünü kapsamaktadır. Kısmi olarak tasarıma konu olacak bu bölgelerde geliştirilecek düzenleme yaklaşımının, uygulama sürecinde sözü edilen cadde ve sokakların bütününde devam ettirileceği varsayılacaktır.

Yarışma ile yaya odaklı, çocuk dostu ve engelsiz kentsel mekân üretilmesine yönelik ilkeler doğrultusunda, alanın potansiyelleri ve kısıtları göz önünde tutularak, yaya alanlarının sürekliliğini destekleyen, güvenli, konforlu, estetik, gündelik kullanımında yaşam kalitesini artıran düzenlemelere ve senaryolara ait seçeneklerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

Yarışma alanının düzenlenmesinde;

  • Potansiyeli bulunan ancak yarışma alanı sınırı dışarısında yer alan yakın çevresindeki kentsel mekânlar ile birlikte kullanım senaryoları geliştirilmesi,
  • Çağdaş bir kentsel kamusal açık mekân tasarlanması,
  • Kentsel peyzaj etkisinin değerlendirilmesi,
  • Konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunulması,
  • Gece kullanımı dikkate alınarak aydınlatma konsepti geliştirilmesi,
  • Sanatsal, kültürel aktivitelere yönelik senaryolar ile kent kültürünün desteklenmesi,
  • Yoğun olarak kullanılan alanda yaya kullanımını sekteye uğratmayacak kullanımı kolay, uzun ömürlü ve dayanıklı çözümler geliştirilmesi,
  • Nitelikli malzeme seçimleri ve detay ilkeleriyle mekânsal kalitesi yüksek canlı bir kamusal alan düzenlenmesi,
  • Eğimi ve bu eğime bağlı olarak ortaya çıkan konu başlıklarını gözeterek fiziksel erişilebilirlik, ticari birimler ile cadde ilişkileri, yüzey sularının toplanması ve drenajı, vb. konularında çözüm önerileri geliştirilmesi beklenmektedir.

Yarışma alanındaki yoğun yaya trafiği dikkate alınarak yayalar için mekânsal konforun iyileştirilmesi, alanın yaya trafiğini aksatacak şekilde daraltılmaması, yaya geçişlerinin engellenmemesi önemli değerlendirme ölçütleri arasındadır. Malzeme seçimi ve detaylandırma konularında, tasarımların açık alanda yer alacağı ve yoğun olarak kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. İmkânlar dahilinde ve yaya akışına mâni olmayacak şekilde yer yer oturmak, duraklamak ve nefeslenmek için düzenlemeler yapılabilir.

Tasarım sürecinde, kentin yaya trafiğinin en önemli ve eski omurgalarından Fethiye Caddesi’nde yer alan zemin kat perakende ticaret işlevinin bölgenin kimliği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Alan halihazırda lojistik hizmetler ve kentsel servisler için akşam 20:00 ile sabah 10:00 saatleri arasında araç trafiğine açılmaktadır. Kent içi ulaşım için kullanılan yoğun bir trafik söz konusu olmamakla birlikte alanda ağır tonajlı araçların bulunacağı dikkate alınarak özellikle zemin malzemeleri belirlenmeli, boyutlandırılmalı ve detay ilkeleri geliştirilmelidir.

Yarışma ile proje alanında özgün bir bakış açısıyla geliştirilecek önerilerin elde edilmesi; nitelikli, estetik ve çağdaş tasarım anlayışının kentsel açık mekân düzenlemelerinde yaygınlık kazanması; jüri, belediye, alanın kullanıcıları ve kentli ile birlikte katılımcı bir süreç sonucunda uygulanacak projenin belirlenmesi hedeflenmektedir.