Yarışmaya katılacakların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur. Ekip olarak katılanların her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 •  TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar veya TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı veya TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı üyelerinden, meslekten men cezalısı durumunda olmayan üyesini ekipte bulundurmak. Ekip temsilcisi bu üç disiplinden herhangi birisinden olabilir.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.

 

Yarışmaya katılmak isteyenler 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışmaya kayıt yaptıracaklardır. Yarışma bedeli “Fethiye Caddesi Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile raportörlük adresine e-posta yoluyla gönderilecektir. Yarışmaya kayıt için son tarih yarışma takviminde projelerin teslimi olarak belirtilen gündür.
Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve
isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmacıların uymakta zorunlu olduğu esaslar

 

Aşağıdaki durumlarda olan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışmadan çıkarılır:

 • Yarışma projesi ile kimlik zarfı ve içindeki belgelerin teslim edilmediği projeler.
 • Yarışma şartnamesinin Yarışmaya Katılım Koşulları maddesine uymayanlar.
 • Herhangi bir yerinde eser sahibini tanıtan ve işaret bulunan projeler.
 • Şartnamede belirtilen teslim tarihlerinden geç teslim edilen projeler.

Yarışmacıdan İstenenler

 

Çizimler

Üst Ölçekli Şemalar
Alanın kent ile olan ilişkilerini, bu ilişkilere yönelik temel strateji ve fikirleri gösteren, ölçek ve anlatım dilini yarışmacıların belirleyeceği şemalardır.

1/1000 Ölçekli Vaziyet Planı
Alanın yakın çevresi ile olan ilişkilerinin anlatılacağı plandır. 1/500 ölçekli planda tanımlanan alanın dışında kalan kentsel mekana ilişkin tahayyül edilen senaryolar bu ölçekte aktarılabilir.

1/500 Ölçekli Plan
Alanı tanımlayan yapıların zemin kat konturları ile ifade edildiği tüm yarışma alanını gösterir zemin kat planıdır. Yapılara ait tüm girişler gösterilecektir.

1/500 Ölçekli Aydınlatma Planı
Yarışma alanının geceleri nasıl aydınlatılacağının ifade edildiği çizimdir.

1/50 Ölçekli Detay Çizimleri
Kadrajı şartname eklerinde verilen 2 ayrı noktaya ait plan ve kesit olarak hazırlanacak detay çizimleridir.

Alt Ölçekli Anlatımlar
Projede yer alan malzeme seçimleri, noktasal detay çözümleri, kent mobilyaları ve elemanlarına ait serbest anlatımlardır.

3 Boyutlu Görseller
Teslim Edilecek Pafta Boyutu ve Şekli
Paftalar A1 boyutunda olmalıdır. Sergilemeye uygun, sert bir zemin üzerine yapıştırılarak
teslim edilecek paftalar yatay olarak kullanılacaktır. Pafta sayısı en fazla 4 adettir. Bütün
paftalarda paftanın sağ alt köşesinde asılma şemasındaki yeri gösterilecektir. Tüm paftaların
A3’e küçültülmüş formatta 1 kopya teslimi yapılacaktır.

Pafta yerleşimi aşağıdaki gibi yapılacaktır.

 

Proje Raporları
Proje raporu 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde pafta üzerinde ve A3 dosyanın ilk sayfasında verilecektir.

Dijital Teslim
Yarışmacı tarafından baskı olarak teslimi yapılan tüm çizim ve raporların dijital kopyaları bir adet USB ya da CD ortamında ayrıca teslim edilecektir. Sunum paftaları dijital kopyaları en az 150 DPI çözünürlükte hazırlanmış JPEG veya PDF formatında verilmelidir. Teslim edilecek dijital dokümanların ölçü ve çözünürlük ayarlarının sonradan değiştirilmemesi ve gönderileceği ölçü ve çözünürlükte hazırlanması tavsiye edilir.